ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συγκρότηση επιτροπής για τροποποίηση της απόφασης σχετικά με την αποζημίωση νυχτερινών, Κυριακών και εξαιρέσιμων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 96
Ταχ. Κώδικας : 115 27
FAX : 213 130 7168
Πληροφορίες: Α. Φωκά
Τηλέφωνο : 213 130 7031
Αθήνα, 03.09.2010
Αριθμ. πρωτ. 89645


ΑΠΟΦΑΣΗ


Θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής για την τροποποίηση της αριθ. 2/43782/0022/30.7.2010 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ.4 του ν.3833/2010».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

'Eχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. 2/43782/0022/30.7.2010 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε κατ´ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 4 του ν.3833/2010 και βάσει των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έτους 2010 στον κωδικό Κ.Α.Ε. 512, του Ειδικού Φορέα 17 - 310, οι οποίες ανέρχονταν σε 6.156.000€.
2. Το γεγονός ότι οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στον κωδικό Κ.Α.Ε. 512, του Ειδικού Φορέα 17 - 310 για το έτος 2010 αυξήθηκαν κατά 2.000.000€ (από τα οποία θα αποπληρωθούν και οι οφειλές δεδουλευμένων των υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης για το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2008).
3. Την ανάγκη τροποποίησης της ως άνω κοινής απόφασης, λόγω των επιτακτικών αναγκών των Καταστημάτων Κράτησης για παροχή νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες από τους υπαλλήλους που υπηρετούν σ’ αυτά, πέραν των μηνιαίων ορίων εργασίας ανά υπάλληλο που ορίσθηκαν σε αυτή.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση συγκρότησης Επιτροπής δεν προκαλείται δαπάνη.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τη συγκρότηση Επιτροπής με αντικείμενο την επεξεργασία και την υποβολή πρότασης προς τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τροποποίηση της αριθ. 2/43782/0022/30.7.2010 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ.4 του ν.3833/2010.

Η Επιτροπή αποτελείται από τους κάτωθι:
1. Αναστασία Παραρά, υπάλληλο του κλαδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Α’, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Πρόεδρο με αναπληρώτρια την Κυριακή Δρουλίσκου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Χαρίλαο Ζανίδη, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, ως μέλος.
3. Γεώργιο Κατσιγιάννη, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με βαθμό Α’, Προϊστάμενο του Τμήματος Μισθοδοσίας Υπαλλήλων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως μέλος.
4. Αντώνιο Αραβαντινό, Αρχιφύλακα του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού, ως μέλος.
5. Γεώργιο Κωστίκα, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης του Καταστήματος Κράτησης Χαλκίδας, Πρόεδρο της Π.Ο.Υ.Ε.Φ., ως μέλος.

Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Αθηνά Φωκά, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με βαθμό Γ’, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣΕσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα


Κοινοποίηση:
1. κ. Αναστασία Παραρά, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κ.Υ.Υ.Δ.Δ. & Α.Δ.
2. κ. Χαρίλαου Ζανίδη, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού.
3. κ. Γεώργιο Κατσιγιάννη, Προϊστάμενο του Τμήματος Μισθοδοσίας Υπαλλήλων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κ.Υ.Υ.Δ.Δ. & Α.Δ.
4. κ. Κυριακή Δρουλίσκου, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού της Κ.Υ.Υ.Δ.Δ. & Α.Δ.
5. κ. Αντώνιο Αραβαντινό, Αρχιφύλακα του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού.
6. κ. Γεώργιο Κωστίκα, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης του Καταστήματος Κράτησης Χαλκίδας.
7. κ. Αθηνά Φωκά, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού της Κ.Υ.Υ.Δ.Δ. & Α.Δ.

23621 15 Mile Rd #C104, Clinton MI, 48035, New York, USA

  • Email: support@spectrum.com
  • Phone: +88(0)0 234456
  • Fax: +88 (0) 000033454