close
23 Φεβ 2007 42
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.)
Χαλκίδα 22/02/2007
Αρ. Πρωτ.: 77
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΧΑΙΝΑ 7-9
(Εμπορικό Κέντρο FORUM)
Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ
ΤΗΛ: 2221062982
FAX: 2221062985
website: www.poyef.gr
e-mail: ds@poyef.gr
ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης


ΘΕΜΑ: Απάντηση ερωτημάτων σχετικά με τον νέο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.


Κύριε πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι,

Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν τεθεί από συναδέλφους και πρωτοβάθμιες ενώσεις, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

'Aδεια αιμοδοσίας
Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται επίσης η χορήγηση ειδικής άδειας δύο (2) ημερών με πλήρεις αποδοχές στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία ή ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης.

Μέριμνα για την οικογένεια
Στο άρθρο 52 προβλέπεται ότι:
'Eνας (1) μήνας από την τρίμηνη άδεια που δίδεται στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο μετά την περαίωση της σχετικής διαδικασίας, μπορεί να χορηγηθεί και κατά το διάστημα προ της υιοθεσίας.
Για κάθε παιδί, πέραν του τρίτου, η μετά τον τοκετό άδεια (άδεια λοχείας) προσαυξάνεται κατά δύο (2) ακόμη μήνες.

Στο άρθρο 53 προβλέπεται η χορήγηση των διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου και στον πατέρα υπάλληλο.
Ειδικότερα:
Αναγνωρίζεται αυτοτελές δικαίωμα χορήγησης της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής τέκνου των εννέα μηνών και στον πατέρα υπάλληλο, εφόσον δεν κάνει χρήση η μητέρα υπάλληλος. Το ίδιο δικαίωμα αναγνωρίζεται και στο μοναδικό γονέα των μονογονεϊκών οικογενειών.
Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής ή το χρονικό διάστημα που ο καθένας θα κάνει χρήση.
Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος του υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος υπάλληλος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των προβλεπόμενων από τον Κώδικα διευκολύνσεων.
Αν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.
Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, τις διευκολύνσεις για την ανατροφή τέκνου τις δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.

Επίσης, στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι:
Οι τρεις μήνες της άδειας της παρ. 2 του άρθρου 51 (άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου) χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου τέκνου και άνω.
Στην περίπτωση γέννησης τέταρτου τέκνου το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμη έτη.
Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο ή η συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα.

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

'Oροι χορήγησης των αναρρωτικών αδειών
Στο άρθρο 55 προβλέπεται ότι σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε δύο αργίες, ο υπάλληλος παραπέμπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονομική επιτροπή, προς αποφυγή καταχρήσεων. Κατά τα ίδια διαστήματα ο υπάλληλος δεν μπορεί να πάρει αναρρωτική άδεια με υπεύθυνη δήλωσή του.
Στο άρθρο 56 προβλέπεται ότι:
Αναρρωτική άδεια πέραν των δέκα (10) ημερών κατ' έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστον ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης.
Αναρρωτική άδεια διάρκειας πέραν του ενός (1) μηνός για ψυχική νόσο δεν χορηγείται, αν δεν έχει προηγηθεί νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο. Παράτασή της ή χορήγηση νέας άδειας εφόσον υπερβαίνει, συνολικώς ή τμηματικώς, τον ένα (1) μήνα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος χορηγείται, ύστερα από αναλυτική έκθεση θεράποντος ιατρού και έκθεση εξέτασης λειτουργικότητας του ασθενούς το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωση και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα όργανα που δικαιούνται να προβαίνουν σε εξέταση λειτουργικότητας του ασθενούς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. ¸ως την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η παράταση ή χορήγηση της συγκεκριμένης αναρρωτικής άδειας θα γίνεται με ειδική αιτιολογημένη απόφαση της οικείας ειδικής υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 167 του Κώδικα (άρθρο 169 παρ. 12).

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μετάθεση
Με το άρθρο 67, παρ. 2 το προνόμιο των πολυτέκνων να μην μετατίθενται χωρίς αίτησή τους επεκτείνεται στα παιδιά των πολυτέκνων, καθώς επίσης και στους τρίτεκνους ή τέκνα αυτών. 'Oταν όμως πρόκειται για παιδιά τρίτεκνης οικογένειας το προνόμιο το έχει μόνο ένα τέκνο, ενώ όταν και οι γονείς τρίτεκνης οικογένειας είναι δημόσιοι υπάλληλοι, το προνόμιο το έχουν ή οι γονείς ή ένα τέκνο.

Απόσπαση
Στο άρθρο 68 προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης του χρόνου απόσπασης κατά ένα (1), επιπλέον έτος μετά από σχετική αίτηση του υπαλλήλου (συνολική διάρκεια τρία έτη). Σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη του άρθρου 169, παρ. 8 η σχετική δυνατότητα παράτασης του χρόνου απόσπασης ισχύει και για τις αποσπάσεις που έγιναν με βάση το άρθρο 68 του προϊσχύσαντος Υπαλληλικού Κώδικα.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Πειθαρχικώς προϊστάμενοι
Στο άρθρο 117 θεσπίζεται το δικαίωμα άσκησης πειθαρχικής εξουσίας από τον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης επί των υπαλλήλων του Δημοσίου και των νπ.δ.δ. για ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτησή τους, μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, άρνηση συνεργασίας με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και μη εφαρμογή των περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας διατάξεων.
Την ίδια πειθαρχική εξουσία δύναται να ασκεί ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στους υπαλλήλους των ΚΕΠ για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα.

Λοιπές πειθαρχικές κυρώσεις
Στο άρθρο 118 καθιερώνεται η δυνατότητα του προϊσταμένου Διεύθυνσης να επιβάλλει την ποινή του προστίμου έως και το ένα έκτο των μηνιαίων αποδοχών.
Στο άρθρο 142 προβλέπεται η αύξηση του χρόνου των ημερών για την άσκηση της ένστασης κατά πειθαρχικής απόφασης, σε 30 ημέρες αντί των 20 που ίσχυε με τον προηγούμενο Υπαλληλικό Κώδικα.


ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-Ο-
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ