close
27 Φεβ 2003 65
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.)
Χαλκίδα 26/02/2003
Αρ. Πρωτ.: 061
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΧΑΙΝΑ 7-9
(Εμπορικό Κέντρο FORUM)
Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ
ΤΗΛ: 2221062982
FAX: 2221062982
Website: www.poyef.gr
ΠΡΟΣ: κο. Υπουργό Δικαιοσύνης
κο. Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των κείμενων διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή του χρόνου εργασίας των εξωτερικών φρουρών και καταβολή των δεδουλευμένων.


Κύριε υπουργέ,

Η Ομοσπονδία μας έχει γίνει αποδέκτης καταγγελιών, από πλευράς των μελών της (πρωτοβάθμιες ενώσεις υπαλλήλων), παραβίασης του χρόνου εργασίας και μη απόδοσης στους συναδέλφους των δικαιούμενων ημερών ανάπαυσης, από κάποιους (μεμονωμένα ευτυχώς) προϊσταμένους σωφρονιστικών καταστημάτων. Συγκεκριμένα, δεν αποδίδεται στους συναδέλφους που παρέχουν εργασία πέραν των 34,5 ωρών εβδομαδιαίως η προβλεπόμενη ειδική αποζημίωση ή χορήγηση της ημερήσιας ανάπαυσης.

Αναλυτικά:
1. Με το άρθρο 33 του Ν. 1419/84 ''τροποποίηση διατάξεων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις, με το οποίο προστίθεται η παρ.15 στο άρθρο 1 του Ν.1157/81 ''περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος των Δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων'' κ.τ.λ. που αναφέρεται στη μείωση της εβδομαδιαίας εργασίας του διοικητικού και φυλακτικού προσωπικού φυλακών, σωφρονιστικών και θεραπευτικών Καταστημάτων κατά 3 ώρες. Σε εκτέλεση της άνω διάταξης νόμου εκδόθηκε η υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 40675/27-4-87, απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με την οποία αποφασίστηκε η πενθήμερη εργασία στο προσωπικό καταστημάτων κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ορίσθηκαν οι προϋποθέσεις παραβίασης των ανωτέρω ωραρίου, οι όροι και ο τρόπος καταβολής της ειδικής αποζημίωσης που λαμβάνει το προσωπικό που εργάζεται στα καταστήματα κράτησης.

2. Οι ως άνω κείμενες διατάξεις για την καθιέρωση της 5νθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και του ωραρίου εβδομαδιαίας εργασίας επεκτάθηκαν ρητά και στο προσωπικό Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, που προσλήφθηκε με τον Ν.2721/1999 (ΦΕΚ112/3-6-1999, τεύχος Α'), μεταξύ άλλων και με το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 110140/7219 18-9-2000 έγγραφο, του αρμόδιου διευθυντή Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την ανάληψη καθηκόντων προσωπικού της υπηρεσίας μας.

3. Πλην όμως, παρά την ισχύ των ειδικών διατάξεων περί ωραρίου και πενθήμερης εργασίας, άμεσα, ως εκ της διατύπωσης του νόμου που αναφέρεται σε όλο το «εν γένει προσωπικό των φυλακών, σωφρονιστικών ή θεραπευτικών καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης». αλλά και της ευθείας κατά τη ανωτέρω παραπομπή στις διατάξεις, πολλοί αρμόδιοι , για την εφαρμογή του ωραρίου, διευθυντές δεν έχουν χορηγήσει κατά τα έτη 2001 & 2002 ή και συνεχίζουν να μην χορηγούν τις, από το Νόμο προβλεπόμενες ημέρες ανάπαυσης ή την ημερήσια αποζημίωση στους δικαιούχους συναδέλφους, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

4. Είναι περιττό να υπενθυμίσουμε τις συνέπειες που θα πρέπει να επιφέρει η παράνομη και αυθαίρετη αυτή συμπεριφορά κάποιων (ευτυχώς μεμονωμένων) αρμοδίων διευθυντών. Ειδικότερα όμως, είναι σκόπιμο να επισημάνουμε τις συνέπειες που έχει στην υπηρεσιακή απόδοση, στην ψυχολογική και εργασιακή επιβάρυνση, στην προσωπική και οικογενειακή εξάντληση των συναδέλφων, η μη απόλαυση κεκτημένων από δεκαετίες τώρα εργασιακών δικαιωμάτων, που εξάλλου προβλέφθηκαν, όχι με χαριστική διάθεση, αλλά «λόγω ειδικών δυσμενών συνθηκών εργασίας» , που από κανέναν δεν αμφισβητούνται, μάλιστα δε επιβεβαιώνονται καθημερινά και αναγνωρίζονται τόσο από την ηγεσία μας, όσο και από το κοινωνικό σύνολο.

5. Εξάλλου, η διάθεση αυτή αποτυπώνεται ανάγλυφα και χωρίς την παραμικρή αμφιβολία, στην από 06/12/02 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης, που απλά έστω και καθυστερημένα, επαναδιατυπώνει τα αυτονόητα, αλλά και από την αντίδραση των περισσοτέρων αρμόδιων διευθυντών, προϊσταμένων των Καταστημάτων Κράτησης, που συμμορφώθηκαν στις ξεκάθαρες διατάξεις του Νόμου και χορήγησαν τις προβλεπόμενες ημέρες ανάπαυσης.

Κύριε Υπουργέ,
Ελπίζουμε ότι με την άμεση παρέμβαση σας, θα δώσετε λύση στο εργασιακό και προσωπικό αδιέξοδο που η αυθαίρετη, παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κάποιων αρμοδίων (όπως π.χ. στα καταστήματα κράτησης Χαλκίδας , Λάρισας, κ.α.) έχει προκαλέσει. Παράλληλα, θα αποσοβήσετε έστω και την ύστατη στιγμή την δυναμική αντίδραση της ομοσπονδίας.

Σας ενημερώνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να αντιδράσουμε με κάθε τρόπο , ακόμα και με τον πιο δυναμικό (για πρώτη φορά από συγκρότησης των συνδικαλιστικών μας οργάνων) στην συνεχιζόμενη αυτή συμπεριφορά, στηρίζοντας τους συναδέλφους που τόσο προκλητικά αγνοούνται και αδικούνται, διεκδικώντας ημέρες ανάπαυσης, ήδη από τα προηγούμενα έτη (2001 & 2002).

Διεκδικούμε, τα απολύτως αυτονόητα και θεσμοθετημένα , έχοντας υπερβεί κάθε όριο ανοχής και αντοχής. Η συνέχιση της καλής μας συνεργασίας , εξαρτάτε εν πολλοίς από την παρέμβασης σας για άμεση επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος.

Περιμένουμε άμεσα της ενέργειες σας.


ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-Ο-
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ