close
'Aρθρο 1ο

 

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ


Ιδρύεται δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, με την επωνυμία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ"(Π.Ο.Υ.Ε.Φ.) με έδρα την ΧΑΛΚΙΔΑ και λειτουργεί επί τη βάση του παρόντος κατατατικού.

 

'Aρθρο 2ο

 

ΣΚΟΠΟΣ


Σκοπός της Π.Ο.Υ.Ε.Φ. είναι:
1. Η συνένωση όλων των Σωματείων των εργαζομένων στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ και άλλων παρεμφερών υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέσω ομοσπονδίας και η ενιαία εκπροσωπησή των.
2. Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των Υπαλλήλων.
3. Η προάσπιση της ανεξαρτησίας του συνδικαλιστικού κινήματος.
4. Η ανάπτυξη αλληλεγγλυης ανάμεσα στους εργαζομένους παράλληλα με τη συνεχή αναβάθμιση του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος για ένα μαζικό συνδικαλιστικό κίνημα.
5. Η συμπαράσταση και αλληλεγγύη στους αγώνες όλων των εργαζομένων.
6. Η συμβολή στη διαφύλαξη και προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών της Χώρας.
7. Η συμβολή στη βελτίωση της εργατικής, κοινωνικής και συνδικαλιστικής νομοθεσίας.
8. Η αποφασιστική συμβολή για την ποιοτική και ποσοτική αύξηση των προσφερομένων υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.
9. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση για την καλύτερη και ταχύτερη προώθηση και κατάκτηση των στόχων του εργατικού κινήματος, καθώς και για την ανάπτυξη των μελών και την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών των μελών της ομοσπονδίας προς τον Ελληνικό λαό και την παγκόσμια κοινότητα.
10. Η προστασία των εργαζομένων από παραβιάσεις νόμων και κανονισμών από διάφορα επίπεδα της Διοίκησης.
11. Η πάλη για τη δημοκρατία, την κοινωνική πρόοδο και την ειρήνη.
Η Ομοσπονδία βασιζομένη επί των αρχών του συνδικαλιστικού κινήματος ασφαλίζει την πλήρη αυτονομία και ελευθερία των σωματείων μελών της.

 

'Aρθρο 3ο

 

ΜΕΣΑ


Η Ομοσπονδία επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών της με:
1. Κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος.
2. Την διαπραγμάτευση και μέριμνα για την επίλυση των προβλημάτων των μελών της με κάθε αρμόδιο.
3. Την συμμετοχή, σε συλλογικά όργανα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε συλλογικά όργανα Ασφαλιστικών Ταμείων και όπου αλλού επιτύχει εκπροσώπηση.
4. Την μέριμνα για υπογραφή συμφωνιών με ή χωρίς ρήτρα και την έκδοση αποφάσεων για την βελτίωση των όρων εργασίας των εργαζομένων και την επίλυση συλλογικών διαφορών.
5. Την συμμετοχή των αντιπροσώπων της στα συνέδρια που αφορούν τον κλάδο.
6. Τη συνεργασία με κάθε βαθμού συνδικαλιστικές, πολιτιστικές, συνεταιριστικές οργανώσεις και τοπική αυτοδιοίκηση.
7. Τη διοργάνωση συνδικαλιστικών ή άλλων σεμιναρίων για την εξειδίκευση και τεκμηρίωση θεμάτων, προβλημάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους, την κοινωνία μας και την αναβάθμιση της συνδικαλιστικής κατάρτισης και επιμόρφωσης συνδικαλιστικών στελεχών.
8. Τη συμμετοχή σε διεθνή συνδικαλιστικά σεμινάρια, σε συνέδρια εργαζομένων στο εσωτερικό και εξωτερικό.
9. Την έκδοση εφημερίδας ή περιοδικών και άλλων ενημερωτικών εντύπων ή φυλλαδίων για την καλύτερη πληροφόρηση των συλλόγων μελών και των εργαζομένων, καθώς και την ανάπτυξη θεμάτων που κρίνονται χρήσιμα και ωφέλιμα για κάθε εργαζόμενο. Σε κάθε Σωματείο, μέλος της Ομοσπονδίας αποστέλλονται τόσα έντυπα όσο τουλάχιστον το 1/2 των φυσικών εγγεγραμμένων μελών του.
10. Την προώθηση με κάθε μέσο και δυνατότητα ίδρυσης Ταμείου Αλληλοβοήθειας, Νοσηλευτικού Ιδρύματος, ενίσχυσης και συμμετοχής της σε συνεταιρισμούς που ωφελούν με τον καλύτερο τρόπο τους Υπαλλήλους της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης και το σύνολο των εργαζομένων και της εργατικής τάξης της Χώρας.
11. Την καταγγελία και έκκληση στις Δικαστικές Αρχές για την προστασία των μελών της.
12. Την προώθηση με κάθε δυνατότητα της μετεργασιακής ψυχαγωγίας των υπαλλήλων, με κάθε είδους εκδηλώσεις, σεμινάρια καθώς και της λειτουργίας λεσχών και βιβλιοθηκών.
13. Την εγγραφή και συμμετοχή σε Ευρωπαικές ή Διεθνείς συνδικαλιστικές οργαωώσεις.
14.Κάθε άλλο μέτρο που αποσκοπεί στην πραγματοποίηση των σκοπών του καταστατικού.

 

'Aρθρο 4ο

 

ΜΕΛΗ


Μέλη της Ομοσπονδίας εγγράφονται Σωματεία της Χώρας, που λειτουργούν ή θα ιδρυθούν στο μέλλον, από εργαζόμενους στην Υ.Ε.Φ.Κ.Κ. Επίσης, δύνανται να γίνουν δεκτά, σωματεία υπαλλήλων από παρεμφερή Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

'Aρθρο 5ο

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ


1. Δια την εγγραφή ως μέλους της Ομοσπονδίας απαιτούνται τα κάτωθι:
α) Απόφαση Γενικής Συνέλευσης "περί εγγραφής του Σωματείου στην Ομοσπονδία".
β) Αντίγραφο μητρώου μελών του Σωματείου και σχετικά έγγραφα των αρχαιρεσιών.
γ) Καταστατικό του Σωματείου με δημοκρατικές διαδικασίες και διατάξεις σύμφωνα και με το άρθρο 4 του παρόντος και κυρίως στο καταστατικό του, να διαφαίνονται οι επαγγελματικοί του σκοποί.
δ) Έγγραφη αίτηση στην οποία ν΄αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των εγγεγραμμένων και τεμειακώς εντάξει μελών του στα μητρώα του κατά την υποβολή αίτησης εγγραφής.
2. Επί της αιτήσεως αποφαίνεται η Διοίκηση της Ομοσπονδίας εντός μηνός από της υποβολής της, γνωστοποιεί δε την απόφαση της στο ενδιαφερόμενο Σωματείο.
3.Σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως ή παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας χωρίς απάντηση, το αιτούμανο Σωματείο, δύναται να προσφύγει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας, η οποία αποφασίζει να δεχτεί ή να απορρίψει την αίτηση.

 

'Aρθρο 6ο

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ


1. Τα Σωματεία που αποτελούν την Ομοσπονδία υποχεούνται να συμμορφώνονται απόλυτα και να τηρούν το παρών καταστατικό.
2. Να εκτελούν τις αποφάσεις της Διοίκησης και του Συνεδρίου της Ομοσπονδίας.
3. Ν αδεχτούν τη διαμεσολάβηση της Ομοσπονδίας για κάθε ζήτημα που ανακύπτει μεταξύ των Σωματείων μελών της, εφ΄όσον ζητηθεί τουλάχιστον από ένα ενδιαφερόμενο Σωματείο.
4. Να εκτελούν τακτικά και έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία, συμμορφούμενοι με το σύστημα είσπραξης που υποδεικνύει η Διοίκηση της Ομοσπονδίας.
5. Ν αυποβάλλουν τακτικά κατ΄έτος αντίγραφο μητρώου μελών και τις τυχόν μεταβολές οργάνων και αντιπροσώπων τους, εκτάκτως δε αμέσως μόλις υπάρξουν μεταβολές στα ανωτέρω.
6. Τα Σωματεία που απαρτίζουν την Ομοσπονδία δικαιούνται εφ΄όσον τηρούν το παρόν καταστατικό και είναι οικονομικά εντάξει με τις υποχρεώσεις τους:
α) Να παρίστανται με τους Αντιπροσώπους τους στα συγκαλούμενα τακτικά και έκτακτα συνέδρια της Ομοσπονδίας και να ασκούν έλεγχο στην Διοίκηση αυτής.
β) Να εκλέγουν δια των Αντιπροσώπων τους τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας και τα άλλα όργανα αυτής.
γ) Να ζητούν την ηθική και υλική ενίσχυση της Ομοσπονδίας για την πραγματοποίηση των σκοπών τους.

 

'Aρθρο 7ο

 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ


1. Κάθε Σωματείο που θα γίνεται δεκτό στην Ομοσπονδία, καταβάλλει δικαίωμα εγγραφής 75 ευρώ.
2. Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής κάθε μέλους της Ομοσπονδίας είναι ανάλογο με τον αριθμό των φυσικών εγγεγραμμένων μελών κάθε Πρωτοβάθμιας Ένωσης και ορίζεται σε 2 ευρώ ανά φυσικό μέλος, μπορεί δε με απόφαση του Συνεδρίου να αναπροσαρμόζεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
Το ποσό αυτό καταβάλλεται από κάθε σωματείο - μέλος στο ντραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας και αποστέλλονται ταυτόχρονα σχετικές καταστάσεις και ενημερωτικό έγγραφο με αντίγραφο του παραστατικού καταθέσεως της τράπεζας.
3.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επιβληθεί έκτακτη υποχρεωτική ή εθελοντική προσφορά στα μέλη για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών ή εξασφάλιση οικονομικών προυποθέσεων για την επίτευξη των σκοπών της Ομοαπονδίας.

 

'Aρθρο 8ο

 

ΠΟΡΟΙ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ


1. Πόροι της Ομοσπονδίας είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής των Σωματείων.
β) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές κ.λπ.
γ) Οι συνδρομές των μελών Σωματείων.
δ) Τα εκ της περιουσίας της Ομοσπονδίας έσοδα - τόκοι - πρόσοδοι κ.λπ.
ε) Έσοδα από διαφημίσεις της εφημερίδας και του περιοδικού της Ομοσπονδίας.
στ) Έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές, λαχειοφόρες αγορές και από κάθε άλλη αιτία.
2. Οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις προς την Ομοσπονδία γίνονται πάντοτε επώνυμα, ενώ δεν γίνονται δεκτές οι ενισχύσεις από πολιτικά κόμματα ή άλλες πολιτικές ή εργοδοτικές οργανώσεις σύμφωνα με το Ν. 1264/82.
3.Απαγορεύεται η παρά της Ομοσπονδίας και των οργάνων της, λήψη προμήθειας κατά την διενέργεια πράξεων εκμετάλλευσης της.

 

'Aρθρο 9ο

 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ - ΠΟΙΝΕΣ


1. Σε σωματείο μέλος που καθυστερεί τις συνδρομές επί τρίμηνο αδικαιολόγητα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το μισό της της οφειλής. Αν δεν συμμορφωθεί διαγράφεται και για την επανεγγραφή ή όχι αποφασίζει το Συνέδριο.
2. Διαγράφονται της δυνάμεως της Ομοσπονδίας κατόπιν αποφάσεως αιτιολογημένης του Διοικητικού Συμβουλίου τα Σωματεία που δεν θα πειθαρχούν στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, στις αποφάσεις του Συνεδρίου, στις αποφάσεις της Διοίκησης κ.λπ.
Σωματείο που αποχωρεί ουδεμία αξίωση έχει από την περιουσία της Ομοσπονδίας.

 

'Aρθρο 10ο

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ


Όργανα της Ομοσπονδίας είναι:
1. Το Πανελλαδικό Συνέδριο των Αντιπροσώπων μελών της Ομοσπονδίας που τελεί κυρίαρχο και ανώτατο αποφασιστικό όργανο της.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
3.Η Ελεγκτική Επιτροπή.

 

'Aρθρο 11ο

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ


1. Το Συνέδριο καταρτίζεται από αντιπροσώπους των Σωματείων που ανήκουν στην δύναμη της Ομοσπονδίας, βάση των ψηφισάντων και οικονομικώς εντάξει μελών της.
2. Κάθε Σωματείο εκπροσωπείται στο Πανελλαδικό Συνέδριο μα αντιπροσώπους του, ο αριθμός των οπίων είναι ανάλογος με τον αριθμό των μελών που ψήφισαν για την εκλογή τους. Η αναλογία αυτή ορίζεται "ένας αντιπρόσωπος ανά δεκαπέντε (15)". Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του μέτρου, προστίθεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος.
3.Για την συμμετοχή στο Συνέδριο απαιτείται το Σωματείο να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές και άλλες νόμιμες υποχρεώσεις του που απορρέουν από το καταστατικό.

 

'Aρθρο 12ο

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ


1. Οι Αντιπρόσωποι των Σωματείων μαζί με ισάριθμους αναπληρωματικούς εκλέγονται από τα μέλη των Σωματείων με μυστική και δια ψηφοδελτίου ψηφοφορία.
Μετά από κάθε εκλογή αντιπροσώπων υποβάλλονται προς την Διοίκηση της Ομοσπονδίας τα πρακτικά εκλογής αυτών μαζί με τα απαραίτητα άλλα στοιχεία που καθορίζονται με απόφαση της διοίκησης της Ομοσπονδίας.
2.Οι Αντιπρόσωποι κάθε Σωματείου που νόμιμα συμμετέχουν στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας, έχουν το δικαίωμα ισότιμης εκλογής σ΄όλα τα όργανα της Ομοσπονδίας, εκτός αν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις - ασυμβίβαστα, που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό.

 

'Aρθρο 13ο

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ


1. Το Συνέδριο των αντιπροσώπων είναι το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας, συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των Σωματείων μελών της, που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με αυτή.
Ειδικότερα ελέγχει τις οικονομικές και διοικητικές πράξεις της Διοίκησης, εγκρίνει τον απολογισμό της χρονιάς που έληξε και ψηφίζει τον προυπολογισμό της επόμενης χρονιάς, εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, διοίκηση των ασφαλιστικών ταμείων, σε συλλογικά όργανα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και όπου αλλού επιτευχθεί εκπροσώπηση.
2. Το Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο καλείται μια φορά το χρόνο και μέσα στον τρίτο μήνα αυτού με έγγραφη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από απόφασή του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτού.
Ο τόπος σύγκλησης του Πανελλαδικού Συνεδρίου μπορεί να οριστεί και σε κάθε άλλη πόλη εκτός της έδρας της Ομοσπονδίας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πρόσκληση ορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ανακοινώνεται γραπτώς στα μέλη δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής αυτού.
Στο Συνέδριο συζητούνται υποχρεωτικά τα παρακάτω θέματα:
α) Διοικητικός απολογισμός.
β) Ο οικονομικός απολογισμός του χρόνου που πέρασε - έληξε και ο προυπολογισμός του χρόνου που άρχισε.
γ) Η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείρηση του περασμένου χρόνου.
δ) Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
ε) Προτάσεις συνέδρων, ύστερα από απόφαση του Συνεδρίου, που θέτει υποχρεωτικά σε ψηφοφορία το Προεδρείο του Συνεδρίου.
3. Έκτακτο Πανελλαδικό Συνέδριο καλείται όταν κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο, μ΄απόφασή του ή όταν το ζητήσει το 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων Σωματείων μελών μ΄έγγραφη αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία πρέπει να ορίζονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καλέσει το Πανελλαδικό Συνέδριο μάσα σε τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.
4.Τα έξοδα των Αντιπροσώπων καλύπτονται από το ταμείο της Ομοσπονδίας.

 

'Aρθρο 14ο

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Πριν από την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου μερίμνη της Διοίκησης γίνεται έλεγχος της νομιμοποίησης των παρισταμένων αντιπροσώπων των Σωματείων μελών, προς τον σκοπό όπως διαπιστωθεί αν αυτοί έχουν εκλεγεί νόμιμα και αν το Σωματείο το οποίο εκπροσωπούν είναι ταμειακώς εντάξει, αποκλείονται δε εκείνοι που δεν συγκεντρώνουν τις δύο (2) αυτές προυποθέσεις.
Στη συνέχεια εκλέγεται από τους παριστάμενους συνέδρους 3μελές Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες του Συνεδρίου.
Το Προεδρείο αποτελείται από τους εξής:
1. Τον Πρόεδρο, ο οποίος έχει την ευθύνη για την τήρηση της ημερήσιας διάταξης, της σειράς των ομιλητών και της ησυχίας και ευταξίας στην αίθουσα.
2. Τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος βοηθά και εν ανάγκη αντικαθιστά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
3. Τον Γραμματέα, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά της συνεδρίασης.
Ο τρόπος εκλογής γίνεται από την πλειοψηφία των παρόντων με ανάταση χειρός.

 

'Aρθρο 15ο

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


1. Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του όλου αριθμού των Αντιπροσώπων, των οικονομικά εντάξει και εχόντων δικαίωμα ψήφου Σωματείων μελών.
Μη υπαρχούσης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται νέα εντός δύο (2) ημερών, κατά την οποία απαιτείται παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον του όλου αριθμού των Αντιπροσώπων και του ενός τετάρτου (1/4) των σωματείων - μελών.
Μη επιτυγχανόμενης κατά την δεύτερη συνεδρίαση απαρτίας συγκαλείται εντός τριών (3) ημερών τρίτη συνεδρίαση κατά την οποία αρκεί η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον του όλου αριθμού των Αντιπροσώπων και του ενός τρίτου (1/3) των σωματείων - μελών.
Αν και η τρίτη συνεδρίαση δεν βρεθεί σε απαρτία, τότε δεν μπορεί να κληθεί για τα ίδια θέματα άλλη πριν περάσουν έξι (6) μήνες.
2. Κάθε ψηφοφορία στο Συνέδριο που αναφέρεται σε εκλογές συλλογικών οργάνων και αντιπροσώπων σε τριτοβάθμια οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά εν γένει ζητήματα, είναι άκυρη αν δεν διεξάγεται μυστικά.
Η μυστική ψηφοφορία διεξάγεται δια ψηφοδελτίου στο οποίο αναγράφεται η λέξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ επί του θέματος που τίθεται προς ψήφιση.
Η λαμβανόμενη δια μυστικής ψηφοφορίας απόφαση είναι άκυρη αν παρέστησαν κατ΄αυτή πρόσωπα που δεν είναι μέλη Σωματείων μελών, εξαιρούνται δε το υπαλληλικό προσωπικό της Ομοσπονδίας.
3. Για κάθε άλλο θέμα εκτός των ανωτέρω οι απογάσεις του Συνεδρίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, η οποία πρέπει να γίνεται δια ανάτασης της χειρός, είτε δια ονομαστικής κλήσης των συνέδρων, ουδέποτε δια βοής.
4. Οι αποφάσεις των συνέδρων επί πάσης φύσης εκλογών λαμβάνονται δια απλής πλειοψηφίας των παρόντων.
5. Προκειμένου περί διάλυσης της Ομοσπονδίας ή τροποποίησης του παρόντος καταστατικού, καλείται για τον σκοπό αυτό Συνέδριο και ευρίσκεται σε απαρτία εφ΄όσον είναι παρόντες τα τρία τέτερυα (3/4) του όλου αριθμού των Αντιπροσώπων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και τα τρία τέταρτα (3/4) των σωματείων μελών, η σχετική απόφαση λαμβάνεται δια της πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων συνέδρων.
Για την ένταξη σε τριτοβάθμια οργάνωση απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του όλου αριθμού των Αντιπροσώπων, ως και η θετική ψήφος αυτών λαμβανομένη δια ονομαστικής κλήσης των συνέδρων.

 

'Aρθρο 16ο

 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


1. Εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Γραμματεία, ασφαλιστικά ταμεία, συλλογικά όργανα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γίνονται κάθε τρίτο χρόνο στην ετήσια συνεδρίαση του Πανελλαδικού Συνεδρίου.
Για το σκοπό αυτό εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή από τρία (3) μέλη, με μυστική ψηψοφορία και δια ενιαίου ψηφοδελτίου με το ίδιο εκλογικό σύστημα που αναφέρεται στον Ν.1264182 και για τα άλλα όργανα, αφού δηλώσουν υποψηφιότητα στο Προεδρείο όσοι ενδιαφέρονται.
Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος σύμφωνα με το νόμο.
2. Δικαστικός Αντιπρόσωπος ορίζεται Πρωτοδίκης, ύστερα από αίτηση στον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Χαλκίδας ή τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου του Νομού που πραγματοποιείται το Συνέδριο.
3.Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης και για διεξαγωγή των εκλογών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1264182 και του καταστατικού τούτου και αποφασίζει προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση ένσταση που υποβάλλεται.

 

'Aρθρο 17ο

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


1. Πριν από την έναρξη ψηφοφορίας ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος ελέγχει τις βεβαιώσεις για την εκλογή κάθε αντιπροσώπου και επικυρώνει το αντίγραφο μητρώου την γνησιότητα του οποίου επιβεβαιώνει και η Εφορευτική Επιτροπή.
2. Το αντίγραφο μητρώου Πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο κάθε Σωματείου, τα ονοματεπώνυμα των Αντιπροσώπων, τον αριθμό αυτών που ψήφισαν στις εκλογές του Σωματείου και τη μονογραφή του Δικαστικού Αντιπροσώπου για κάθε Αντιπρόσωπο που ψήφισε (στο περιθώριο του ονόματός του), τον αριθμό των μελών που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις του.
3. Στους Αντιπροσώπους που εκλέγονται για τριτοβάθμια οργάνωση, ο Δικαστικός δίνει βεβαίωση με βάση τα στοιχεία που προβλέπει η νομοθεσία.
4. Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας, έχει την υποχρέωση να δίνει στον Δικαστικό όλα τα στοιχεία και να τον βοηθά στην εκτέλεση των εργασιών αυτού.
5. Οσοι θέλουν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην οποία να ορίζουν και το όργανο για το οποίο θέτουν υποψηφιότητα μέσα στην προθεσμία που ορίζει η Εφορευτική Επιτροπή στην πρόσκληση της.
6. Στα όργανατης Ομοσπονδίας έχουν δικαίωμα να εκλεγούν όλοι σι σύνεδροι εκτός και εάν εμπίιπουν στις εξαιρέσεις-ασυμβίβαστα που ορίζονται βάσει του παρόντος καταστατικού.
7. Η εκλογή των Οργάνων και αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι σι οποίοι γράφονται με αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους και χωριστά για κάθε όργανο.
Κάθε εκλογέας, μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών ίσο με Το 1/2 του. αριθμού των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων. Σε περίπτωση κλάσματος, ο επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο. Εκλέγονται Κατά σειρ οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων.
8. Σ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής των ψήφων μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να παρευρίσκονται οι υποψήφιοι των Οργάνων και των αντιπροσώπων.
9. Η προτίμηση του ψηφοφόρου σε κάποιον υποψήφιο γίνεται με σταυρό που μπαίνει στο πλάι μπροστά ή πίσω από το όνομα του.
Η σειρά επιτυχίας ανάμεσα στους υποψηφίους καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που πήρε ο καθένας, σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση και εκείνος που Θα κληρωθεί προηγείται στη σειρά.
10. Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη τηςΑστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου και του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου ή του βιβλιαρίου υγείας.
Στο βιβλιάριο σημειώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος του μέλους, η διάρκεια θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε καθώς και η διάρκεια των οργάνων που θα ψηφίσουν οι αντιπρόσωποι του.
Το γνήσιο των εγγράφων αυτών βεβαιώνει ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος με την υπογραφή του και τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας.
11. Ασκηση του εκλογικού δικαιώματος δι αντιπροσώπου αποκλείεται.
12.Τα πρακτικά διαλογής του ιμηφοδελτίου και ανακήρυξης των επιτυχημένων καθώς και το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας παραδίνονται την επόμενη μέρα στον αρμόδιο Γραμματέα του Πρωτοδικείου Χαλκίδος και φυλάσσονται στο φάκελο της Ομοσπονδίας.

 

'Aρθρο 18ο

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει έντεκα (11) μέλη που εκλέγονται από το τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο, κάθε τρίτο (3ο) χρόνο.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής (2 χρόνια).
3. Εκτός από τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται και από έξι τουλάχιστον ισάριθμα αναιτληρωματικά.
4. Η επομένη Διοίκηση αναλαμβάνει καθήκοντα από την εκλογή της και ύστερα από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της το προεδρείο του Δ.Σ.
5.Το Δ.Σ. διοικεί την Ομοσπονδία σύμφωνα με τους νόμους και το παρόν καταστατικό και στην αρμοδιότητά του υπάγονται όλα τα ζητήματα που αφορούν τα μέλη των Σωματείων-μελών.

 

'Aρθρο 19ο

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Δ.Σ.


1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντα του μόλις συγκροτηθεί σε σώμα.
Η Πρώτη (1 η) συνεδρίαση του, που καλείται σε επτά (7) ημέρες, βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα εννέα (9) μέλη του και καλείται από τον Σύμβουλο που πλειοψήφισε ή σε περίπτωση ισοψηφίας από αυτόν που θα βγει από την κλήρωση.
Εάν δεν καλέσει ο πλειοψηφήσας Διοικητικός Σύμβουλος τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε ο επόμενος κατά σειρά καλεί αυτά και κάθε επόμενος εν συνεχεία.
Αν δεν σημειωθεί απαρτία στην πρώτη (1η) συνεδρίαση, τότε στη δεύτερη συνεδρίαση ή στις επόμενες συνεδριάσεις υπάρχει απαρτία με επτά (7) μέλη.
Στη συνέχεια εκλέγονται ανάμεσα στα μέλη του ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος; ο Γεν. Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Οργανωτικός Γραμματέας, ο Υπεύθυνος ΔημΣχέσεων και ο Βοηθός Ταμία, με πλειοψηφία των παρόντων και με μυστική ψηφοφορία.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα εννέα (9) τουλάχιστον από τα μέλη του μαζί με τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, σι αποφάσεις δε παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και καταχωρούνται στα βιβλία πρακτικών.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν είναι ανάγκη ύστερα από έγγραφη πρόσκληση που την υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Διοικ. Συμβ. στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά τα Θέματα ημερή διάταξης.
Η έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τότε που Θα ζητηθεί από τον πρόεδρό του ή από τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του με αίτηση στην οποία θα αναφέρονται και τα θέματα ημερήσιας διάταξης με γραπτή εισήγηση που υποβάλλεται μαζί με την αίτηση.
6. Για σοβαρά θέματα, όπως κινητοποιήσεις ή θεσμικά θέματα το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να καλέσει τους Προέδρους των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, προκειμένου να εκθέσουν τις θέσεις των Ενώσεων τους και να καταθέσουν γραπτές εισηγήσεις, θέσεις και προτάσεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο τις καταγράφει και αποφασίζει σχετικά.

 

'Aρθρο 20ο

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.


1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις αυτού.
Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου μέλους καλείται προς συμπλήρωση, μερίμνη του Προέδρου, ο επόμενος κατά σειρά αναπληρωματικός.
2. Αν λείπουν τα απαιτούμενα πρόσωπα για τη Διοίκηση, τα υπόλοιπα 7 μέλη της εφ' όσον αρκούν για τη συγκρότηση απαρτίας οφείλουν να συγκαλέσσυν το Πανελλαδικό Συνέδριο, προς διεξαγωγή αρχαιρεσιών.
Αν λείπουν όλα τα μέλη ή όσα απαιτούνται για τη συγκρότηση απαρτίας, κάθε μέλος της Ομοσπονδίας δικαιαύται να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας το διορισμό ττροσωρινής Διοίκησης, η οποία υποχρεούται να διεξάγει αρχαιρεσίες για την εκλογή αιρετής Διοίκησης εντός της προθεσμίας που ορίζει το Δικαστήριο.
Μέχρι διορισμού ή εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ανάληψης των καθηκόντων του, το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Ομοσπονδίας.
3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δε μπορούν να παρέχουν εξαρτημένη εργασία επ' αμοιβή ή να συνάτπουν μετά της Ομοσπονδίας συμβάσεις συνεπαγόμενες ή αποβλέπουσες στην επίτευξη κέρδους δια ανάληψη έργου, προθεσμίας ή οποιαδήποτε άλλης παροχής προς αυτήν.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δε δικαιούται να ψηφίσει, αν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ της Ομοσπονδίας αφ' ενός και του μέλους ή της συζύγου ή συγγενούς αυτού εξ αίματος μέχρι και τετάρτου βαθμού.
5.Το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει το καταστατικό και αναλαμβάνει την εκτέλεση αποφάσεων. Επιλύει τις διαφορές ανάμεσα στα Σωματεία μέλη της και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Συντάσσει ακόμη τον απολογισμό και τον ισολογισμό του χρόνου που έληξε και τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου τους οποίους εγκρίνει στη συνέχεια το τακτικό ετήσιο Πανελλαδικό Συνέδριο.

 

'Aρθρο 21ο

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ


Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί τούτο σε συνεδριάσεις, διευθύνει αυτές και θέτει θέματα ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρακολουθεί όλες τις ενέργειες, αποφάσεις, παραστάσεις, ελέγχοντας την εκτέλεση αυτών και εάν είναι σύμφωνες με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσοντας σχετική έκθεση στο τέλος κάθε μήνα προς ενημέρωση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί το σωματείο δικαστικά και εξώδικα.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα και μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής και τα γραμμάτια είσπραξης.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Σωματείο μέλος της Ομοσπονδίας που έθεσε εγγράφως υπ' όψη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου οποιοδήποτε θέμα με ανάλογη λειπομερή εισήγηση, το θέμα αυτό συζητείται και προτάσσεται των θεμάτων στην πρώτη (1η) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ όσον υποβλήθηκε οκτώ (8) ημέρες πριν από τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα διακεκριμένα θέματα αναπτύσσονται σ' έγγραφη εισήγηση και δίνονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο ανάλογος χρόνος καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για να τεθεί ένα θέμα εντός της ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικά αναγκαίο να δίνεται έγγραφη εισήγηση σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αποφασίζει αν θα συζητηθεί στην ίδια ή στην επόμενη συνεδρίαση.
Τέλος ο Πρόεδρος του Δ. Σ. φροντίζει για την πιστή εφαρμογή τωναποφάσεων του Συνεδρίου και των Διοικητικών Συμβουλίων και δίνει συνεντεύξεις ύστερα από απόφαση του Δ. Σ.
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα του, όταν αυτός για οιονδήποτε λόγο κωλύεται ή απουσιάζει.

 

'Aρθρο 22ο

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ


Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων στα οποία περιέχονται οι διατυπωμένες απόψεις των μελών υπογεγραμμένες απ' όλους αυτούς.
Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται την σύνταξη όλων των εγγράφων του Δ.Σ. και τηρεί την σφραγίδα της Ομοσπονδίας και τα βιβλία της.
Ο Γενικός Γραμματέας και ο Πρόεδρος εκπροσωπούν την Ομοσπονδία στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη αρχή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο κλπ και υπογράφουν όλα τα έγγραφα.

 

'Aρθρο 23ο

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ


Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο εσόδων και δαπανών, ενεργεί τις εισπράξεις βάση διπλοτύπων είσπραξης και τις πληρωμές βάση διπλοτύπων ενταλμάτων πληρωμών, υπογεγραμμένων από τον ίδιο, τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
Τηρεί επίσης το βιβλίο της περιουσίας της Ομοσπονδίας και επιμελείται των πάσης φύσεως Οικονομικών και διαχειριστικών υποθέσεών της.
Συντάσσει τέλος σε συνεργασία μετά του Προέδρου; τον οικονομικό και διαχειριστικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό, σι οποίοι εισάγονται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο βοηθός Ταμία και κωλυσμένου αυτού άλλο μέλος του Δ.Σ.

 

'Aρθρο 24ο

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, είναι υπεύθυνος για την διοργάνωση κάθε εκδήλωσης της Ομοσπονδίας την έκδοση και κυκλοφορία της εφημερίδας και των ανακοινώσεων, την παρακολούθηση των Διεθνών υποχρεώσεων της Ομοσπονδίας και την κλήση συνάντησης εκπροσώπων του Τύπου και άλλων μέσων ενημέρωσης με τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας.

 

'Aρθρο 25ο

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ


Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη μελέτη και την καταγραφή κάθε οργανωτικού θέματος της Ομοσπονδίας και την τήρηση πλήρων στοιχείων για κάθε Σωματείο μέλος της Ομοσπονδίας.
Παρέχει κάθε πληροφορία που ζητεί κάθε Σωματείο μέλος σ' ότι αφορά οργανωτικά ή συνδικαλιστικά θέματα.
Αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.

 

'Aρθρο 26ο

 

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ


Οι ιδιότητες του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο.
Μέλος που εκτελεί καθήκοντα Διοικητή ή Υποδιοικητή Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλος του Δ.Σ.της, Ομοσπονδίας ή Πρόεδρος σωματείου. Αν υπάρξει τέτοια περίπτωση τότε το μέλος αυτό είναι υποχρεωμένο να παραιτηθεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την εκλογή του, από το ένα εκ των δύο αξιωμάτων.
Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να διατελέσει Πρόεδρος του Δ.Σ. μέχρι και τρείς (3) εκλογές ή έξι (6) χρόνια συνεχόμενα ή μη.

 

'Aρθρο 27ο

 

ΒΙΒΛΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ


Η Ομοσπονδία τηρεί τα ακόλουθα βιβλία που απαριθμούνται και θεωρούνται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται:
α) Μητρώο μελών, όπου αναγράφονται αριθμημένα η επωνυμία του κάθε Σωματείου, η έδρα, οι αριθμοί και οι χρονολογίες των Δικαστικών αποφάσεων έγκρισης ή τροποποίησης των καταστατικών τους, ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών τους και αυτών που πήραν μέρος στις τελευταίες εκλογές.
β) Πρακτικό Συνεδριάσεων του Πανελλαδικού Συνεδρίου.
γ)Πρακτικό Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Πρακτικό Συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ε) Πρακτικό Ταμείου. Τα γραμμάτια εισπράξεων αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή πριν από την χρησιμοποίηση.
στ) Π ρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων.
ζ) Βιβλίο κινηιής και ακίνητης περιουσίας.

 

'Aρθρο 28ο

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


1. Η Διαχείρηση των οικονομικών της Ομοσπονδίας γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο που λογοδοτεί στο Πανελλαδικό Συνέδριο.
2. Κάθε δαπάνη είναι έγκυρη εφ' όσον περιλαμβάνεται στα ποσά του προϋπολογισμού που εγκρίθηκε, εξαιρετικά για δαπάνη που δεν προβλέπεται στον προϋπολογισμό, εφ' όσον είναι αναγκαίο μπορεί να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Για δαπάνη μέχρι 600 ευρώ και εφ' όσον είναι έκτακτη και αναγκαία μπορεί να αποφασίσουν ο Πρόεδρος, ο ΓενΙκός Γραμματέας και ο Ταμίας.
4. Για δαπάνη μέχρι 4400 ευρώ πρέπει να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Για δαπάνη πάνω από 4400 ευρώ ή αγορά ακινήτου πρέπει να αποφασίσει το Πανελλαδικό Συνέδριο.
6. Για να προμηθευτεί η Ομοσπονδία διάφορα πράγματα που είναι αναγκαία πρέπει να συσταθεί ειδική επιτροπή με απόφασή της που Θα συγκεντρώσει προσφορές και θα εισηγηθεί ποια είναι εκείνη που συμφέρει περισσότερο ή μπορεί να προβεί σε ενέργειες απαραίτητες για τη χορηγία αυτών ως δωρεά.
7. Για τρέχουσες ανάγκες ο Ταμίας κρατάει στα χέρια του μέχρι και 600 ευρω και όλα τα άλλα χρήματα της Ομοσπονδίας τα καταθέτει στο Ταμιευτήριο ή σε τράπεζα.
Οι αναλήψεις γίνονται με απόφαση του Δ.Σ.
Τα παραπάνω ποσά, μπορούν να αυξομειωθούν μ' απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον δεν υπερβαίνουν τα 4400 ευρώ και για μεγαλύτερα μ' απόφαση του Πανελλαδικού Συνεδρίου.

 

'Aρθρο 29ο

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, τα μέλη τωνΣυμβουλίων των Σωματείων της δύναμης της Ομοσπονδίαςκαι τα μέλη των Σωματείων διωκόμενα τυχόν για συνδικαλιστική δραστηριότητα, προστατεύονται ηθικά και υλικά από την Ομοσπονδία μέχρι πλήρους αποκατάστασής τους.

 

'Aρθρο 30ο

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Κάθε μέλος της Διοίκησης θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαταστάθηκε από αναπληρωματικό:
α) Αν υποβάλλει παραίτηση.
β) Αν απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις εκτός αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή ασθένειας.
γ) Αν πάψει να είναι υπάλληλος της Υ.Ε.Φ.Κ.Κ. με τη βούλησή του.
Για τις εκπτώσεις αυτές αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία και μ' απόλυτη πλειοψηφία.

 

'Aρθρο 31ο

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει τρία (3) μέλη που εκλέγονται από το Πανελλαδικό Συνέδριο ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλιο με το οποίο έχει την ίδιο θητεία.
2. Αρμοδιότητα της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρησης και η οποία συντάσσει σχετική έκθεση που υποβάλλει κάθε χρόνο στο τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο.
Για το σκοπό αυτό έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση όλων των βιβλίων και των δικαιολογητικών των εξόδων και εσόδων.
Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον (2) μέλη της.
3. Σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης ή αναπλήρωσης μέλους της